Algemene Voorwaarden

Algemene bepalingen 
 Artikel 1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder ‘Opdrachtgever', diegene die een opdracht voor het contracteren van de diensten, 
die amsterdambachelor.nl aanbiedt, opdraagt.
Werkingssfeer 
 Artikel 2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opgaven, diensten en overeenkomsten door amsterdambachelor.nl 
aangegaan met de wederpartij, zijnde de opdrachtgever en/of toeleverancier.
Van de algemene voorwaarden afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in de algemene voorwaarden van de wederpartij, 
kunnen amsterdambachelor.nl niet binden, tenzij deze vooraf expliciet door amsterdambachelor.nl schriftelijk zijn aanvaard.
Opdrachtuitvoering 
 Artikel 3
Een offerte is gebaseerd op de informatie die de opdrachtgever aan amsterdambachelor.nl verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, 
dat hij daarbij de voor de opzet en uitvoering essentiële informatie aan amsterdambachelor.nl heeft verstrekt.
Amsterdambachelor.nl zal zich inspannen de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van
goed vakmanschap uit te voeren. Amsterdambachelor.nl zal de opdracht vanuit een professionele, onafhankelijke opstelling uitvoeren.
Uiteraard zal amsterdambachelor.nl  overleggen over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten, persoonsgegevens en gegevens over hoeveelheden die nodig zijn voor het conform 
de afgesproken planning uitvoeren van de opdracht, tijdig in het bezit van amsterdambachelor.nl zijn. De opdrachtgever geeft derden
die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht dan na overleg met amsterdambachelor.nl.
Offerte 
 Artikel 4
Amsterdambachelor.nl zal haar offerte gedurende dertig dagen gestand houden.
Indien geen opdracht wordt verleend, is amsterdambachelor.nl slechts dan gerechtigd een vergoeding te vragen voor alle met de 
offerte verbandhoudende werkelijk gemaakte kosten, indien zij dit vooraf heeft bedongen.
In de offerte wordt de datum van de aanvang en de duur van het project, mits niet uitdrukkelijk in de offerte vermeldt, 
bij benadering vastgesteld.
Tarieven en kosten van de opdracht 
 Artikel 5
In de tarieven van amsterdambachelor.nl en daarop gebaseerde kostenramingen zijn alle kosten inbegrepen, behalve de na overleg 
met de opdrachtgevers uitgezonderde kosten. Niet inbegrepen kosten zullen per factuur in rekening gebracht worden.
Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte c.q. sluiten der overeenkomst geldende prijzen.
Amsterdambachelor.nl behoudt zich het recht voor om indien zich tussen het tijdstip van de offerte en uitvoering van de overeenkomst,
in het geval tussen offerte en het moment van nakoming van de prestatie van de overeenkomst, in het geval dit een langere tijdsduur
is dan zes maanden,  zijdens de kant van amsterdambachlor.nl prijsverhogingen - bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten,
accijnzen, loonkosten, grondstoffen, vervoerskosten, technische - en/of organisatorische kosten - mochten voordoen,
deze in rekening te brengen aan de opdrachtgever.
Tenzij anders is vermeld zijn alle prijsnoteringen inclusief de verschuldigde B.T.W.; dit geldt tevens voor eventueel 
verschuldigde BUMA/STEMRA- en Auteursrechten.
Betalingsvoorwaarden 
 Artikel 6
De opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening zijn betalingsverplichtingen na te komen binnen de termijn 
die op de factuur is vermeld of die schriftelijk is overeengekomen. Indien een dergelijke termijn niet is vermeld of niet nader is
overeengekomen, geschiedt de betaling door de opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum. De opdrachtgever dient de betaling
in ieder geval te hebben gedaan uiterlijk één dag voor de datum dat de overeenkomst door amsterdambachelor.nl zal worden uitgevoerd
ook al is de factuur gedateerd binnen de voornoemde 14 dagen voor de uitvoering van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
Wanneer er geen betaling is ontvangen binnen de termijnen is de opdrachtgever derhalve, zonder dat een nadere ingebrekestelling
vereist is, jegens amsterdambachelor.nl is van rechtswege in verzuim.
Betalingen door de opdrachtgever kunnen worden gedaan middels een bankoverschrijving, betaling via de betaallink,
contante betaling ten kantore van amsterdambachelor.nl of een andere schriftelijk overeengekomen wijze.
Indien de opdrachtgever niet binnen de genoemde termijnen betaalt, is de opdrachtgever jegens amsterdambachelor.nl in verzuim. 
De opdrachtgever is op dat moment de wettelijke rente aan amsterdambachelor.nl verschuldigd. Voorts is amsterdambachelor.nl op dat
moment gerechtigd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden,
zulks onverminderd het recht van amsterdambachelor.nl aanvullende of vervangende schadevergoeding op de opdrachtgever te verhalen,
waaronder in ieder geval begrepen het volledige factuurbedrag. d. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn de
gezamenlijke opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor betaling van het volledige factuurbedrag. e. Alle in redelijkheid gemaakte
buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten van een incassobureau, deurwaarder en/of advocaat, die amsterdambachelor.nl
maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichting, komen, uitgaande van een minimum
percentage van 15% van de openstaande vordering met een minimum van tweehonderd euro ten laste van de opdrachtgever. Tevens is
de opdrachtgever gehouden alle kosten van een gerechtelijke procedure, in alle instanties, waaronder begrepen de kosten van een
advocaat, procureur, zaakwaarnemer en/of een deurwaarder aan amsterdambachelor.nl te voldoen.
Annuleringen en tijdsoverschrijdingen 
 Artikel 7

a. Na totstandkoming en bevestiging -schriftelijk, per e-mail of mondeling- van de overeenkomst beider partijen is de opdrachtgever 
bij annulering de volgende percentages van het factuurbedrag verschuldigd
meer dan 4 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 10%
3-4 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 15%
2-3 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 25%
4-14 dagen voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 33%
binnen 4 dagen voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 100%
Bij wederverkoop, waaronder tevens wordt verstaan het maken van reserveringen in restaurants, theaters of andere horeca 
etablissementen, hanteren wij de voorwaarden van de betreffende leverancier. Deze kunnen afwijken van de hierboven genoemde
voorwaarden en zijn bij ons op te vragen, ofwel bij de betreffende locaties. De door de opdrachtgever gewenste annulering kan
uitsluitend schriftelijk geschieden. Deze is alleen geldig als van ons een ontvangstbevestiging of bewijs van lezing is verkregen.
b. Een vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10% kan uiterlijk tot 48 uur voor de overeengekomen datum tot 
uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever kosteloos schriftelijk worden doorgegeven. Bij een vermindering van het aantal
deelnemers groter dan 10%, ofwel een vermindering binnen 48 voor aanvang, gelden de annuleringsbepalingen zoals deze in
Artikel 7 sub a. worden aangegeven.
Opdrachtverzwaring 
 Artikel 8
Verrekening van extra kosten ten gevolge van een opdrachtverzwaring vindt plaats;
In geval van verzwaring van de opdracht dan wel de voorwaarden van de uitvoering
In geval van aanwijzingen door of vanwege de overheid, op grond van wettelijke voorschriften of beschikkingen, tenzij 
amsterdambachelor.nl deze bij het sluiten van de overeenkomst kende of had moeten kennen.
Wijzigingen als onder artikel 8 sub a. Bedoeld zullen schriftelijk worden overeengekomen. Bij gebreke van een schriftelijke 
overeenkomst berust het bewijs van de wijziging op degene die aanspraak maakt.
Termijnbetaling 
 Artikel 9
Indien betaling in termijnen is overeengekomen dient deze plaats te vinden uiterlijk veertien dagen na de dag waarop 
amsterdambachelor.nl de desbetreffende termijn factuur conform de overeenkomst aan de opdrachtgever heeft toegezonden.
Indien de opdrachtgever met de betaling van een termijn in gebreke blijft, is amsterdambachelor.nl gerechtigd de werkzaamheden 
op te schorten tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits zij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft
gesteld en zeven dagen zijn verlopen na de dag van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van
amsterdambachelor.nl op vergoeding van kosten, schade en interessen onverlet.
In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht aan amsterdambachelor.nl zijn de opdrachtgevers hoofdelijk voor de betaling 
van het factuurbedrag aansprakelijk.
Eindafrekening 
 Artikel 10
Binnen een redelijke termijn na voltooiing van de opdracht, zal amsterdambachelor.nl de eindafrekening opmaken, deels afhankelijk 
van de indiening van de facturen door horeca, rederijen en andere boekingen bij derden. In de eindafrekening is opgenomen al
hetgeen amsterdambachelor.nl in gevolge de overeenkomst, van de opdrachtgever te vorderen heeft. Reeds betaalde termijnen en hetgeen
amsterdambachelor.nl in gevolge de overeenkomsten aan de opdrachtgever is verschuldigd, worden hierop in mindering gebracht.
Betaling van het amsterdambachelor.nl toekomende saldo dient plaats te vinden uiterlijk op de vervaldag zoals aangegeven 
op de factuur, maar in elk geval binnen dertig dagen na de dag waarop amsterdambachelor.nl de eindafrekening heeft ingediend.
In gebreke blijven van de opdrachtgever 
 Artikel 11
Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij in gevolge de overeenkomst aan amsterdambachelor.nl verschuldigd is, 
in gebreke blijft, is hij daarover de wettelijke rente, ingaande op de vervaldag, verschuldigd.
Amsterdambachelor.nl is na verloop van veertien dagen na de vervaldag bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar 
verschuldigde, mits zij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Indien amsterdambachelor.nl tot invordering over gaat,
zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. Amsterdambachelor.nl is gerechtigd deze kosten
te fixeren op minimaal tien procent van de verschuldigde hoofdsom.
Wanneer de factuur niet binnen de eerst geldende termijn voldaan is, zal amsterdambachelor.nl een herhalingsfactuur zenden waarbij 
zij gerechtigd is deze te verhogen met tenminste 25 euro administratiekosten. Deze administratieve kosten gelden tevens indien niet
vooraf aan de boeking de juiste factuurgegevens zoals adres, naamstelling, bedrijfsgegevens of (opdracht)code zijn doorgegeven.
Contacten 
 Artikel 12
Amsterdambachelor.nl kan in alle gevallen oproepkrachten, freelancers en bedrijven inschakelen, of de omvang of samenstelling 
ervan wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De opdrachtgever mag noch tijdens
de uitvoering van de opdracht noch binnen een jaar na beëindiging daarvan, met derden ingezet door amsterdambachelor.nl eenzelfde
soort opdracht aangaan, tenzij de opdrachtgever hiertoe schriftelijk toestemming heeft gehad van amsterdambachelor.nl.
Verplichtingen Amsterdambachelor.nl 
 Artikel 13
Amsterdambachelor.nl is gehouden de werkzaamheden goed en deugdelijk conform eisen van goed vakmanschap en naar de bepalingen 
van de overeenkomst uit te voeren. De opdrachtuitvoering en daarmee verbandhoudende werkzaamheden vallen onder verantwoording
van amsterdambachelor.nl met ingang van de datum van schriftelijke acceptatie van de offerte tot en met de dag waarop de opdracht
is voltooid.
Aansprakelijkheid Amsterdambachelor.nl 
 Artikel 14
Amsterdambachelor.nl is niet aansprakelijk voor toegebrachte schade welke het gevolg is van een tekortschieten door de opdrachtgever 
in het verstrekken van relevante informatie.
Amsterdambachelor.nl is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van door de opdrachtgever of in diens opdracht door derden 
uitgevoerde werkzaamheden.
Amsterdambachelor.nl is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door derden, door nalatigheid, onvoorzichtigheid of 
verkeerde handelingen, welke buiten de werksfeer staan, aan de opdrachtgever tijdens werkzaamheden verricht door amsterdambachelor.nl
of derden welke ingezet worden door deze.
De opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de vereisten en het gedrag van de deelnemende gasten. 
Inbegrepen het gedrag van de gasten bij gebruik van vervoermiddelen, vaartuigen en horeca locaties, beschikbaar gesteld of
gereserveerd door amsterdambachelor.nl. De opdrachtgever zorgt er in zulke gevallen voor dat bij evenementen te water alle deelnemers
over de nodige zwemdiploma's beschikken.
De opdrachtgever dient voor eigen risico de terzake nodige verzekeringen af te sluiten en/of andere deelnemers hiervan op de hoogte 
te brengen.
De opdrachtgever is ten alle tijden aansprakelijk voor het verloren gaan en/of beschadigd raken van eigendommen en bezittingen 
van deelnemende gasten dan wel van amsterdambachelor.nl, door toedoen van de opdrachtgevende partij, middels welke oorzaak ook.
Tevens is de opdrachtgever aansprakelijk voor schade toegebracht door de deelnemers aan het personeel dan wel eigendommen en
bezittingen van het personeel van amsterdambachelor.nl alsmede de door haar ingeschakelde locaties en bedrijven.
Amsterdambachelor.nl hanteert bij zijn werkzaamheden de geldende wettelijke bepalingen en het bestuurlijke beleid van de locatie 
waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Amsterdambachelor.nl is in dat geval nimmer aansprakelijk voor uitgevoerde werkzaamheden
welke tegenstrijdig zijn met de wettelijke bepalingen geldend op de locatie van herkomst van de opdrachtgever.
Wanneer aansprakelijkheid is vastgesteld bij werkzaamheden van amsterdambachelor.nl, kunnen deze nimmer meer bedragen dan het 
totale factuurbedrag berekend aan de opdrachtgever. Wanneer aansprakelijkheid ontstaat door het inzetten van diensten geleverd
door derden, zijn deze zelf aansprakelijk voor de uitgevoerde werkzaamheden en de benodigde assurantiën of documentatie
ten behoeve van het juist uitvoeren van deze diensten.
Gewijzigde omstandigheden 
 Artikel 15
Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt, dat de werkzaamheden of een onderdeel daarvan, door een niet aan 
amsterdambachelor.nl te wijten oorzaak, slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, dient amsterdambachelor.nl hierover met de
opdrachtgever in overleg te treden. Amsterdambachelor.nl wijst de opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties.
De overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer en/of minder werk verrekend.
Schorsing en beëindiging van het project in onvoltooide staat 
 Artikel 16
Amsterdambachelor.nl is bevoegd een opdracht in onvoltooide staat te beëindigen wanneer de situatie zich voordoet dat 
personeel van amsterdambachelor.nl of bedrijven werkend voor amsterdambachelor.nl de opdracht niet naar behoren kunnen uitvoeren.
Onder deze situaties wordt verstaan;
Opzettelijke misdragingen van één of meerdere deelnemers of onaanvaardbaar gedrag van de groep, al dan niet in combinatie 
met alcohol en/of drugs, welke overlast veroorzaakt, een gevaar vormt voor personeel of locaties, ofwel waardoor een opdracht
gesteld aan amsterdambachelor.nl niet onder normale omstandigheden kan worden uitgevoerd. Er vindt in dit geval geen restitutie plaats
van de betaling of een vermindering van de verschuldigde kosten. Toegebrachte schade aan bezittingen of locaties wordt tevens
verhaald op de opdrachtgever.
Geschillen 
 Artikel 17
Op de door amsterdambachelor.nl gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is altijd het Nederlands recht van toepassing.
Bij alle geschillen, welke direct of indirect voortkomen uit de door amsterdambachelor.nl en de wederpartij gesloten overeenkomst, 
is in ieder geval de rechter in het Arrondissement waar amsterdambachelor.nl is gevestigd relatief bevoegd.
Vertrouwelijkheid 
 Artikel 18
Amsterdambachelor.nl is verplicht tot geheimhouding van alle door de opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten, 
overeenkomsten en bedrijfsgegevens. Amsterdambachelor.nl zal verder in het kader van de verstrekte documenten en gegevens alle
mogelijke maatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van, amsterdambachelor.nl geen concurrentiegevoelige mededelingen aan derden doen over de werkwijze van,
amsterdambachelor.nl noch over de uitvoering van evenementen en door amsterdambachelor.nl gemaakte prijsopgaven.
Wanneer er tijdens door amsterdambachelor.nl georganiseerde evenementen door amsterdambachelor.nl foto’s en/of videobeelden 
worden gemaakt, is amsterdambachelor.nl gerechtigd deze voor ondersteuning van haar activiteiten en promotionele presentaties te
gebruiken. Tenzij vooraf, schriftelijk, anders overeengekomen, geldt bij het aangaan van een overeenkomst met amsterdambachelor.nl
dat zij nadrukkelijk toestemming heeft betreffend foto- en videomateriaal te gebruiken en te publiceren. Voor zover dat ingevolge de
Auteurswet is toegestaan, doen personen bij het bijwonen van een activiteit georganiseerd door amsterdambachelor.nl, afstand van
individuele persoonlijkheidsrechten met betrekking tot door amsterdambachelor.nl gemaakte foto's of videobeelden. De personen
vrijwaren amsterdambachelor.nl daarbij van vorderingen op portretrecht. Amsterdam Bachelor doet tevens haar uiterste best om
foto’s of filmpjes die tijdens uw uitje zijn gemaakt digitaal te bewaren of online te zetten. Mochten om bepaalde (technische)
redenen foto’s verloren gaan is Amsterdam Bachelor hiervoor niet verantwoordelijk. Dit wordt uitsluitend als een kosteloze
extra geleverd, onder voorbehoud van eerder genoemde.
Totstandkoming overeenkomsten 
 Artikel 19
Amsterdambachelor.nl is gehouden de overeenkomst met de wederpartij schriftelijk of per e-mail vast te leggen.
De wederpartij draagt er zorg voor dat bevestiging van de reservering of een schriftelijk ondertekende kopie van deze 
overeenkomst, binnen een gestelde termijn na dagtekening of verzending, in het bezit is van amsterdambachelor.nl.
 Overige bepalingen 
 Artikel 20
In onderling overleg kan van deze voorwaarden worden afgeweken, bij schriftelijke, door amsterdambachelor.nl en opdrachtgever 
getekende overeenkomst. Indien enige bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of niet rechtsgeldig zal blijken te zijn,
zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.